Klauzula Informacyjna

Opublikowano w Przedszkole

Informacja o administratorze danych osobowych

           

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych dzieci/rodziców/opiekunów jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego imienia „Parkowe Skrzaty” w Kazimierzy Wielkiej  ul. Kościuszki 9, 28-500 Kazimierza Wielka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna będą przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola  na podstawie ustawy  z 7 września 1991r. o systemie oświaty ; ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach ;art. 6 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r oraz innych aktów wykonawczych.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki przedszkolnej.
 5. Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych ucznia/rodzica/opiekuna są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.
 7. Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna  będą przechowywane do ukończenia przez dziecko nauki wychowania przedszkolnego/ art. 160 ust.1 i 2 ustawy z  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; dane dziecka gromadzone w bazie SIO, zostaną zanimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia ostatniej informacji: art. 93 ust.3 ustawy z 15 kwietnia 2001r. o systemie informacji oświatowej  oraz przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo:
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.,
 • wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

       9. Administrator zapewnia, że przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, jak również nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

      10.  Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane Pani/Pana/dziecka dane osobowe naruszają przepisy rozporządzenia  o ochronie danych osobowych.